Adaptační strategie

Adaptační strategie obce Ostopovice na změnu klimatu


Adaptační plán pro Ostopovice míří k projednání na zastupitelstvu

Nadace Partnerství a společnost AquaForce předali zastupitelům návrh strategie a akčního plánu  adaptačních opatření na dopady změny klimatu. Adaptační plán vychází z dat o území, předpokládaném vývoji klimatu i možných rizicích pro Ostopovice. V neposlední řadě zohledňuje také podněty a názory obyvatel obce získané v dubnové anketě a při říjnovém projednání s místními občany. Zahrnuje jak projekty, na nichž už obec pracuje, tak nápady, co by mohlo obci ve zvýšení odolnosti proti suchu, vedru či přívalovým dešťům pomoci. Obecní zastupitelstvo by mělo strategii projednat ještě do konce letošního roku.

Jaké projekty návrh adaptačního plánu Ostopovic obsahuje?

Plán například doporučuje při připravovaných rekonstrukcích (křižovatka B. Němcové a Branka, ulice Lípová, hřiště Na Rybníčku) minimalizovat asfaltové plochy, nahradit je propustnými či částečně propustnými povrchy. Zároveň v místech, kde je to možné, odvodňovat zpevněné povrchy do okolní zeleně spádováním a přerušovanými obrubníky. V lokalitě Na Rybníčku za tratí navrhuje vytvořit retenční prostor pro srážkové vody formou přírodního biotopu, který by nejen odlehčil kanalizaci při přívalových deštích, ale zároveň vytvořil nový příjemný prostor k procházkám. Stínit přehřívající se plochy by měly pomáhat vysazené stromy (např. parkovací místa u nové železniční zastávky), přístřešky s popínavými rostlinami či stínící plachty. Na připravovaných sportovištích by měly být podle návrhu vybudována pítka nebo mlžné sprchy.

Velkou kapitolu pak představuje hospodaření na okolních polích. Podle předloženého plánu by obec měla iniciovat zpracování komplexních pozemkových úprav a pokračovat v jednáních s vlastníky pozemků a hospodařícími zemědělci o potřebných změnách, které by ochránily obyvatele před prašností, ale i úletem pesticidových postřiků nebo splavováním půdy při lijácích. Plán hovoří o potřebě vzniku nárazníkové zóny (např. travnatého či keřového pásu) mezi obytnou zástavbou a poli. Důležitou iniciativou je též výsadba alejí kolem stávajících i nových polních cest, které Ostopovice lépe propojí s okolními obcemi nebo atraktivními rekreačními místy v okolní přírodě.

Podrobnější rozpracování všech navrhovaných opatření naleznete v dokumentu níže.

Adaptační strategie obce Ostopovice na klimatickou změnu:

-          Akční plán

-          Mapa opatření

-          Návrhová část

 

Příprava Adaptační strategie obce Moravany na klimatickou změnu byla podpořena grantem z Norských fondů.

Chcete vědět víc?

Co je to klimatická změna a jak se projevuje www.faktaoklimatu.cz

Příklady dobré praxe #Jak na klima - inspirační databáze soutěže Adapterra Awards www.adapterraawards.cz

Rádce pro vlastníky půdy - jak na zdravou půdu: praktické tipy, inspirativní příběhy https://www.nadacepartnerstvi.cz/Radce-pro-vlastniky-pudy

Jak fungují chytré a úsporné technologie pro budovy zjistíte v Otevřené zahradě https://www.otevrenazahrada.cz/Zelene-staveni.aspx

 

Návrh „Adaptační strategie obcí Moravany, Ostopovice a Nebovidy na klimatickou změnu“ zpracovává sdružení Nadace Partnerství a Aquaforce, s.r.o.

Příprava adaptačního plánu je podpořena prostředky z Norských fondů prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Norsko tímto finančním programem pomáhá českým městům a obcím adaptovat se na nejčastější projevy změny klimatu a posilovat spolupráci, která vede ke snižování hospodářských a sociálních rozdílů v Evropě. Zvláštní důraz je proto kladen také na zapojení široké  veřejnosti, včetně nejvíce ohrožených skupin obyvatel.

Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů.