Veřejné zakázky

Zajištění odborných vodohospodářských služeb spočívajících v provozu vodovodů a

Předmětem plnění této veřejné zakázky je „Zajištění odborných vodohospodářských služeb spočívajících v provozu vodovodů a kanalizací v majetku obce Ostopovice“.
2.2. Hlavním cílem zadavatele je vybrat strategického partnera pro dlouhodobou spolupráci, který kvalitně zajistí provozování vodohospodářské infrastruktury v obci Ostopovice.
Vybraný uchazeč získá právo užívat, spravovat a provozovat dle podmínek specifikovaných ve smlouvě o pachtu, která je součástí této zadávací dokumentace (dále jen „Smlouva“) a kterou uzavře vybraný uchazeč s obcí Ostopovice, vodovody a kanalizace zadavatele a platit zadavateli pachtovné ve sjednané výši. Vybraný uchazeč získá současně právo uzavřít smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění nebo čištění odpadních vod s koncovými odběrateli a současně vybírat úplatu za provozování vodovodů a kanalizace.
Obec zůstává vlastníkem vodovodů a kanalizací a jako vlastník je i nadále vytvářet rezervu finančních prostředků na jejich obnovu a dokládat jejich použití pro tyto účely (§ 8 odst. 1 ZVaK), dále je povinna zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací, a to na dobu nejméně 10 kalendářních let, dle pravidel stanovených prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb. Veškeré výměny a související práce vymezené ve zmíněném plánu financování obnovy jsou plánované rekonstrukce, které je povinna realizovat obec jako vlastník infrastruktury z prostředků na obnovu infrastruktury. Na vybraného uchazeče tak nepřechází veškerá rizika spojená s provozem vodovodů a kanalizací, významná odpovědnost zůstává obci jako majiteli vodohospodářské infrastruktury.


 


Veškeré informace k této veřejné zakázce jsou dostupné na profilu zadavatele: 


 


 


https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-ostopovice_55/zajisteni-odbornych-vodohospodarskych-sluzeb-spocivajicich-v-provozu-vodovodu-a-kanalizaci-v-majetku-obce-ostopovice_12970/