Veřejné zakázky

Svoz odpadu v obci Ostopovice II


Předmět veřejné zakázky


 


Předmětem veřejné zakázky je pravidelný svoz a energetické využití či odstranění veškerého směsného komunálního odpadu kat. číslo 200301 (MGB a GMT nádoby o objemech od 60 do 1100l) od všech obyvatel dle seznamu zadavatele. Interval svozu je 14 dní.


Dále předmětem veřejné zakázky je následné zavedení systému vážení SKO. Vybraný dodavatel zajistí na své náklady nejpozději do 1. 7. 2018 označení všech shromažďovacích nádob unikátním číselným identifikátorem, který bude čitelný automatickým čtecím zařízením sběrného vozidla a pouhým okem, nebo automatickým čtecím zařízením sběrného vozidla a ručním čtecím zařízením, které poskytne vybraný dodavatel zadavateli do bezplatné zápůjčky po celou dobu plnění Smlouvy.


Vybraný dodavatel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy dodržovat platnou hierarchii nakládání s odpady stanovenou § 9a zákona o odpadech. Přebíraný SKO musí být primárně recyklován, následně jinak využíván (např. energeticky) a až jako poslední možnost odstraňován skládkováním.


Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV):


 90500000-2 Služby související s likvidací odpadu


 90511000-2 Sběr odpadu


 90512000-9 Odvoz odpadu


 


Předmět veřejné zakázky je rovněž specifikován v obchodních podmínkách, které tvoří přílohu zadávací dokumentace.Další informace viz Profil zadavatele:


 


https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-ostopovice_55/svoz-odpadu-v-obci-ostopovice-ii_22164/